Om utbyggingen

• Jørihaugen Vest er et nytt boligområde nordvest for det kjente boligfeltet Jørihaugen og med
umiddelbar nærhet til Rensvik sentrum.

• Planområdet, som har et samlet areal på ca. 270 daa, har adkomst fra rv.70 via
Nygårdsveien.

• Feltet er regulert for inntil 170 boenheter, samt ny barnehage.

• Området planlegges utbygd med både spredt og tettere småhusbebyggelse (eneboliger, vertikal- og horisontaldelte boliger). Bebyggelse og utomhusområder skal ha arkitektonisk god kvalitet på bygningsutforming, materialbruk og annen estetisk utforming i samsvar med sin funksjon. Dette gjelder både tiltaket i seg selv og i forhold til annen bebyggelse og naturgitte omgivelser. NB!! Selger gjør oppmerksom på at det i reguleringsplanen står saltak, men dette vil bli endret til flat-/pulttak ved innsending av endringsforslag på alle selveiertomt fra nr. 8-47.

• Skjæringer og fyllinger skal i størst mulig grad overdekkes og gis en parkmessig behandling.

• Boligområdet har meget god beliggenhet med for det meste solrike utsiktstomter.

• I umiddelbar nærhet finner du flotte turområder, lekeplasser, barnehage, skole og dagligvarebutikker.

• Jørihaugen Vest AS vil bygge ut tomter for 47 eneboliger, samt tomter for ca. 40 boliger i rekke, tomannsboliger mv.

• Feltene for frittliggende eneboliger er nå lagt ut for salg som selvbyggetomter uten andre klausuler enn det som fremgår av plan og reguleringsbestemmelser.

• Lekeplasser og nærmiljøanlegg skal opparbeides til variert lek for alle aldersgrupper.

• Utbyggingen av områdets infrastruktur, det vil si etablering av vei, vann og avløp vil komme i gang i løpet av 2. kvartal 2018 og antatt overlevering av tomter vil være 3. kvartal 2019.

• Områdene som viser konsentrert bebyggelse (BK-områdene) vil bli solgt gruppevis til utbyggere eller andre som kan planlegge tilpassede hus løsninger i disse områdene.

• Samtlige tomter vil bli levert med ferdig opparbeidet og asfaltert vei, samt vann, kloakk og strøm inntil tomtegrense.